www.sammedicare.com

 โปรโมชั่น
 สินค้า
 เตียงผู้ป่วยปรับไฟฟ้า
 เตียงผู้ป่วยแบบปรับด้วยมือ 2 ไกร์ และ 3 ไกร์
 รถเข็นนั่ง / วีลแชร์
 ที่นอนลม / ที่นอนเจล / ที่นอนอื่น ๆ
 วีลแชร์ไฟฟ้า / เครื่องยกตัวผู้ป่วยแบบปรับไฟฟ้า/แบบมือโยก
 เตียงตรวจโรค / รถเข็นเปลหาม / เตียงอื่น ๆ
 เตียงผู้ป่วย/ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ LUNDAL นำเข้าจากญี่ปุ่น
  » เตียงผู้ป่วยแบบปรับด้วยไฟฟ้า LUNDAL
  » เตียงผู้ป่วยแบบปรับด้วยมือ LUNDAL
  » เตียงผู้ป่วย I.C.U. - LUNDAL
  » อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ สำหรับใช้ในชีวิตปรจำวัน
 เครื่องวัดความดันโลหิต
 เครื่องดูดเสมหะ
 เครื่องผลิตอ๊อกซิเจน
 เครื่องให้อาหารเหลวทางสายยาง / สายยางสำหรับให้อาหารเหลว
 เทอร์โมมิเตอร์
 อุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยใช้ในห้องน้ำ
 โคมไฟผ่าตัด
 อุปกรณ์ช่วยเดิน / พยุงตัว
 ครุภัณฑ์ / อื่น ๆ สำหรับผู้ป่วย
 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ /AUTO CAPE
 เครื่องพ่นยา
 เครื่องชั่งน้ำหนัก
 เครื่องวัดสัญญาณชีพ / VITAL SIGN MONITOR
 ซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์
วันนี้ 341
เมื่อวาน 392
สัปดาห์นี้ 2,327
สัปดาห์ก่อน 2,008
เดือนนี้ 8,008
เดือนก่อน 10,988
ทั้งหมด 279,304
  Your IP :54.172.234.236
เตียงแบบ 3 ไกร์ รุ่น วันสิรินเดอร์ ชนิดเตี้ยเป็นพิเศษ
พิเศษ 75,000 ลดเหลือ
46,500.-
เตียงแบบ 3 ไกร์ รุ่น วันสิรินเดอร์ ชนิดเตี้ยเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ที่รูปร่างไม่สูงมาก เพราะเตียงปรับได้ต่ำมาก ทำให้ขึ้นลงเตียงสะดวกมาก 
รหัสสินค้า : B-LS-2039F
จำนวน
ชิ้น
Share on Facebook
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงมือหมุนและมือบีบ ระบบ 3 ไกร์
1. คุณลักษณะทั่วไป
1.1 เป็นเตียงมือหมุนสำหรับผู้ป่วย ควบคุมด้วยระบบมือหมุน ชนิด 3 ไกร์
1.2 สามารถควบคุมกำรปรับท่ำทำงต่ำงๆ ของเตียง ด้วยระบบด้ำมจับมือหมุนแบบกระบอกโช๊คพับเก็บสอดเก็บไว้ใต้เตียงได้ และมือบีบปรับแบบไฮดรอลิค
1.3 ได้รับมำตรฐำน ISO 14001 2004, ISO 9001 2008
 
2. คุณลักษณะเฉพำะ
2.1 โครงสร้ำงของเตียง
2.1.1 โครงสร้ำงของเตียงผลิตจำกเหล็กคุณภำพสูง พ่นสี เคลือบสีฝุ่น
2.1.2 พื้นเตียงผลิตจำกเหล็กคุณภำพสูง พ่นสี เคลือบสีฝุ่น ทำช่องระบายอำกำศ ป้องกันกำรสะสมของเชื้อแบคทีเรีย
2.1.3 บอร์ดหัว ท้ำย ผลิตจำกพลำสติก ABS น้ำหนักเบำ ทำควำมสะอาดง่ำย ถอดออกได้ พร้อมช่องมือจับสำหรับเข็นเตียง
2.1.4 ด้ำมจับมือหมุนผลิตจำกพลำสติก ABS
2.1.5 มือบีบผลิตจำกเหล็กหุ้มด้วยหนัง PVC
2.1.6 ที่กั้นสำหรับป้องกันที่นอนเคลื่อน 5 จุดของเตียง
2.1.7 ช่องสำหรับเสียบเสำน้ำเกลือ 4 จุด หัว ท้ำยเตียง
2.1.8 ห่วงสำหรับแขวนถุงของเสีย 2 ด้ำนข้ำงของเตียง
2.1.9 เหล็กค้ำส่วนที่พักเท้ำ กรณีต้องกำรยกที่พักเท้ำค้ำงไว้
2.1.10 ระบบล้อ ปลดล็อคแบบทีละล้อ (Double lock caster)
2.1.11 ล้อ เป็นแบบล้อคู่ จำนวน 4 ล้อ
2.1.12 ใช้ล้อขนำด 125 มิลลิเมตร
2.1.13 ขนาดเตียงโดยรวมกว้ำง 1,030 มิลลิเมตร (เมื่อใช้รำวกั้นเตียง) ความยาวทั้งหมด 2,120 มิลลิเมตร
2.1.14 พื้นเตียงกว้ำง 910 มิลลิเมตร (เมื่อไม่ใช้รำวกั้นเตียง) ควำมยำว 1,910 มิลลิเมตร
2.1.15 เตียงสำมำรถปรับท่ำต่ำงๆ จำกด้ำมจับมือหมุนแบบกระบอกโช๊คและมือบีบปรับแบบไฮดรอลิค
             ดังนี้
2.1.15.1 มือบีบปรับยกระดับหัวเตียงให้อยู่ในท่ำยกศรีษะได้ ตั้งแต่ 0-75 องศำ (Back raise)
2.1.15.2 มือหมุนปรับระดับท่ำยกขำขึ้นได้ ตั้งแต่ 0-36 องศำ (Knee raise)
2.1.15.3 มือหมุนปรับระดับต่ำสุดได้ 330 มิลลิเมตร และมือหมุนปรับระดับสูงสุดได้ 650 มิลลิเมตร (Lo-Hi adjustment) โดยวัดจำกระดับพื้นเตียง
2.1.15.4 รับน้ำหนักได้ถึง 210 กิโลกรัม
 
2.2 ส่วนประกอบของเตียงรำวกั้นเตียง
2.2.1 รำวกั้นเตียงผลิตจำกอลูมิเนียมอัลลอย รำวจับผลิตจำกพลำสติก ABS
2.2.2 ฐำนด้ำนล่ำงของรำวกั้นเตียงผลิตจำกเหล็กพ่นสี
2.2.3 ปุ่มบีบปลดล็อคสไลด์เก็บไว้ด้ำนข้ำงเตียง และยกขึ้นผลักล็อคได้อย่ำงอัตโนมัติ
2.2.4 ระหว่ำงช่องมีทั้งหมด 11-12 คอลัม ระยะห่ำงระหว่ำงช่อง 115 มิลลิเมตร ควำมหนำของคอลัม 30 มิลลิเมตร
2.2.5 ควำมยำวขนำด 1,460 มิลลิเมตร ควำมสูง 450 มิลลิเมตร
 
 
 
 
Copyright © 2013-2015 Sammedicare All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus